Sơn Dương thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông mới

Qua Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Sơn Dương đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình làm tốt công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Trong đó, có nhiều mô hình phát huy có hiệu quả làm giảm tội phạm ở cơ sở. Đến nay, 100% xã đã bố trí lực lượng công an chính quy, được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Tiếp sức cho người lao động

Tình hình dịch Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh. Một số người lao động bị mất việc làm, thu ...