Tuyên Quang phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã huy động nguồn vốn được trên 14.729 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 853,1 tỷ đồng; ngân sách địa phương 1.181,4 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn nhân dân đóng góp… Từ nguồn vốn trên, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai thực hiện, làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2020, một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang là phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn. Cụ thể, các xã: Thanh Tương, huyện Na Hang; Trung Hòa, Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa; Phù Lưu, Minh Dân, huyện Hàm Yên; Thắng Quân, Tứ Quận và Tiến Bộ, huyện Yên Sơn; Hợp Thành và Thiện Kế, huyện Sơn Dương. Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên trên 15 tiêu chí/xã năm 2020. Có 03 xã: Mỹ Bằng, Thái Bình huyện Yên Sơn và Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh có ít nhất 14 thôn (02 thôn/huyện, thành phố) được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; ít nhất 21 vườn hộ gia đình (03 vườn/huyện, thành phố) được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.


Bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Mỹ Bằng

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực xây dựng các công trình: 260,014 km đường giao thông nông thôn (gồm 79,68 km đường trục xã, liên xã; 53,84 km đường trục thôn, liên thôn; 18,15 km đường ngõ xóm; 117,79 km đường giao thông nội đồng) và 25 công trình cầu, kè chống sạt lở. Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 34 công trình thủy lợi đầu mối; thực hiện kiên cố hóa 160 km kênh mương theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Xây dựng, nâng cấp 07 công trình hạ tầng lưới điện (trạm biến áp, đường dây trung áp, hạ áp) và 12 công trình chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực nông thôn. Xây dựng 153 công trình trường học, gồm 47 công trình trường mầm non, mẫu giáo; 56 công trình trường tiểu học và 50 công trình trường trung học cơ sở. Xây dựng 12 nhà văn hóa và 12 sân thể thao xã; hỗ trợ cấu kiện xây dựng 40 nhà văn hóa thôn; hỗ trợ trang thiết bị cho 135 nhà văn hóa thôn thuộc 10 xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2020. Hỗ trợ 05 xã thực hiện nâng cấp, cải tạo chợ nông thôn. Sửa chữa và nâng cấp 15 đài truyền thanh cơ sở; cải tạo 06 điểm bưu điện văn hóa xã. Huy động nguồn vốn tín dụng theo chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đóng góp của nhân dân để thực hiện xóa 213 nhà tạm (thuộc xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020). Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng mới và bổ sung trang thiết bị cho 13 trạm y tế xã. Xây dựng 34 công trình cấp nước tập trung; 17 bãi rác thải tập trung, hệ thống xử lý rác thải và nước thải; 17 nghĩa trang theo quy hoạch; hỗ trợ xây dựng 662 nhà tắm, 1.212 nhà tiêu…..Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2020; tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, củng cố và giữ vững 19/19 tiêu chí;

Trên cơ sở các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương, các cấp ủy, chính quyền đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tập trung thu hút đầu tư từ doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh… quyết tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2020.

Theo hdndtuyenquang.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục