Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thiện Kế, giai đoạn 2020 - 2025, gồm các đồng chí giữ các chức danh sau:

1. Đ/c Bí thư Đảng uỷ - Trưởng ban

2. Đ/c Phó Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã - Phó trưởng ban Thường trực

3. Đ/c PBT Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã - Phó trưởng ban

4. Đ/c Chủ tịch UB MTTQ xã - Thành viên

5. Đ/c Phó Chủ tịch HĐND xã - Thành viên

6. Đ/c Phó Chủ tịch UBND xã - Thành viên

7. Đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Thành viên

8. Đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Thành viên

9. Đ/c Chủ tịch Hội nông dân xã - Thành viên

10. Đ/c Bí thư đoàn Thanh niên CS HCM xã - Thành viên

11. Đ/c Công chức Địa chính xây dựng - Thành viên

12. Đ/c Công chức VPTK - Thành viên

13. Đ/c Công chức VHXH - Thành viên

14. Đ/c Công chức Kế toán NSX - Thành viên